Zadłużenie w banku, który zbankrutował

5PLN

Wstęp

W naszym społeczeństwie panuje przeświadczenie, iż banki nie mogą mieć problemów finansowych z oczywistych powodów, niemniej jednak jednostki bankowe są instytucjami, które w wyniku różnych negatywnych czynników mogą zbankrutować.

Niewypłacalność banku może zostać spowodowana przez:

  • sytuację, w której dobra bankowe są niewystarczające na spełnienie bieżących potrzeb finansowych ostatniego etapu okresu sprawozdawczego,
  • problemy w realizacji gwarantowanych zobowiązań finansowych wobec klientów placówki,

Potencjalne bankructwo banku poprzedzone jest szeregiem procedur, które mogą być pomocne w przywróceniu wypłacalności. Czynności te określane są mianem planu naprawczego. Może się zdarzyć, iż ogłoszenie bankructwa przez instytucję bankową będzie niemożliwe z powodu zbyt wysokich przewidywanych strat. W takiej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję zawieszającą daną instytucję bankową, lub nada sobie prawo do zarządzania nią.

Kroki podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Losy instytucji bankowej w krytycznym stanie finansowym zależne są od decyzji wydanych przez członków KNF. Otrzymują oni bowiem prawo do zawieszenia działalności banku oraz powołania tzw. zarządu komisarycznego. Dodatkowo KNF może również zadecydować o ogłoszeniu upadłości danej instytucji bankowej lub o jej sprzedaży innemu podmiotowi.

Upadłość banku a zaciągnięte kredyty klienckie

Prawo bankowe nie pozostawia żadnych złudzeń - klienci, którzy posiadają zaciągnięte kredyty gotówkowe w upadłej instytucji finansowej nie są zwolnieni z ich spłaty. Osoby takie, mają obowiązek spłaty zobowiązań na wskazany rachunek bankowy, zgodny z zapisami zawartymi w umowie kredytowej. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku nowych kredytobiorców, którzy nie zdążyli jeszcze otrzymać przyznanych środków - w ich przypadku umowy kredytowe zostaną rozwiązane z dniem ogłoszenia stanu upadłościowego przez bank.

Przejęcie banku przez inny podmiot

Innym dopuszczalnym wyjściem z krytycznej sytuacji finansowej dla jednostki bankowej jest jej sprzedaż innemu podmiotowi finansowemu. Podmiot, który został nowym właścicielem banku nabywa zarówno prawa, jak i obowiązki przejętej placówki. Zatem w przypadku takiego rozwiązania, patrząc z punktu widzenia osoby zadłużonej, nie da się dostrzec większej ilość zmian, względem okresu przed bankructwem banku, w którym pierwotnie zadłużenie zostało zaciągnięte.